Uprzejmie informuję, że Wojewoda Podkarpacki organizuje w tym roku 3 konkursy Online w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 2022, Priorytet 2, Schemat 2C, które skierowane są do dzieci i młodzieży, dorosłych zamieszkujących teren województwa podkarpackiego oraz polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej teren obwodu lwowskiego na Ukrainie. Są to:

 1. konkurs plastyczny pt. „Ludzie i wydarzenia kształtujące polskie pejzaże”, w ramach projektu pt. „Niepodległa – Umiłowana Ojczyzna”,
 2. konkurs fotograficzny pt. „Polska jest w nas”, w ramach projektu pt. „Niepodległa – Umiłowana Ojczyzna”,
 3. konkurs wideo pt. „Wywiad ze świadkiem historii”, w ramach projektu pt. „Niepodległa – Bohaterstwo Pokoleń”.

Celem konkursów jest upowszechnienie wiedzy historycznej na temat postaci, których działania przyczyniły się do odzyskania przez Polskę suwerenności oraz wydarzeń, które ukształtowały polskie pejzaże – granice Polski, czyli m.in.: odzyskanie dostępu do morza, powstania i plebiscyty na Górnym Śląsku, na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz propagowanie wartości patriotycznych.

Regulamin konkursu fotograficznego on-line pt. „Polska jest w nas”

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego on-line pt. „Polska jest w nas” zwanego dalej „Konkursem” jest Wojewoda Podkarpacki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (zwany dalej Organizatorem).
 2. Konkurs rozpoczyna się 01.10. 2020 r. i będzie trwał do 31.10.2020 r.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 4. Konkurs jest organizowany w ramach Wieloletniego Programu „Niepodległa” na lata 2017- 2022, Priorytet 2, Schemat 2C.

CELE KONKURSU

 1. Upowszechnienie wiedzy historycznej na temat postaci, których działania przyczyniły się do odzyskania przez Polskę suwerenności oraz wydarzeń, które ukształtowały polskie pejzaże – granice Polski, czyli: odzyskanie dostępu do morza, powstania i plebiscyt na Górnym Śląsku, plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu.
 2. Propagowanie wartości patriotycznych, kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.
 3. Podtrzymanie więzi z Polską wśród dzieci i młodzieży polskiej mniejszości narodowej zamieszkujących teren obwodu lwowskiego na Ukrainie.
 4. Rozbudzenie kreatywności i umożliwienie dzieciom i dorosłym zaprezentowania swojego talentu.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs skierowany jest do:
 2. dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat:
 3. uczniów szkół podstawowych;
 4. uczestniczących w zajęciach w domach kultury, świetlicach, klubach młodzieżowych i placówkach wsparcia dziennego;
 5. podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych;

zamieszkujących teren województwa podkarpackiego lub przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej teren obwodu lwowskiego (Ukraina);

 • mieszkańców domów pomocy społecznej, uczestników ośrodków wsparcia zamieszkujących teren województwa podkarpackiego.
 • Osoby małoletnie i ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego rodzica, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 • Uczestnik zgłasza udział w Konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online na stronie https://niepodleala.rzeszow.uw.aov.pl/konkursv – załącznik nr 1.
 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie podpisanego oświadczenia uczestnika/rodzica, opiekuna prawnego -załącznik nr 2. Prace przesłane bez podpisanego oświadczenia nie będą brały udziału w Konkursie. Oryginał podpisanego oświadczenia należy przesłać na adres Organizatora: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Biuro Wojewody, ul. Grunwaldzka 15, 35-359 Rzeszów, z dopiskiem Konkurs fotograficzny.

WYMOGI KONKURSOWE

 1. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie i indywidualnie, nigdzie wcześniej niepublikowane i nieprzedstawiane na innych konkursach.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zdjęcia i przesłanie drogą elektroniczną -za pośrednictwem formularza online, Organizatorowi do 31.10.2020 r., według następującej specyfikacji:
 3. format: JPG;
 4. kolory w standardzie: RGB;
 5. rozdzielczość: minimum 300 dpi (dłuższy bok nie mniej niż 2560 pixeli)

W nazwie pliku należy umieścić imię i nazwisko autora pracy.

 • Uczestnicy nie mogą złożyć pracy sprzecznej z prawem, wykorzystującej zakazane treści, nawołującej do nietolerancji i obrażającej uczucia innych osób.
 • Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę konkursową.
 • Prace konkursowe mogą zawierać elementy nawiązujące do barw narodowych, flagi RP, godła RP.
 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Wojewody Podkarpackiego, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r, Nr 24, poz. 83); do organizacji wystaw stanowiących kontynuację konkursu, do druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, do publikacji w Internecie.

KOMISJA KONKURSOWA, NAGRODY

 1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa (zwana dalej Komisją).
 2. Komisja przy ocenie prac będzie brała w szczególności pod uwagę: zgodność z tematem Konkursu, oryginalność.
 3. W Konkursie zostaną przyznane nagrody za: I miejsce, II miejsce, III miejsce w kategoriach: dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe.
 4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu.
 5. Nagrody zostaną wręczone Laureatom Konkursu podczas spotkania, które odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Organizatora.
 6. W przypadku braku możliwości zorganizowania spotkania lub braku możliwości uczestnictwa Laureata w planowanym rozdaniu nagród, otrzymana nagroda zostanie wysłana bądź dostarczona na koszt Organizatora na adres wskazany przez Laureata.
 7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
 8. Prace zostaną zaprezentowane podczas wernisażu on-line oraz wydane w formie kalendarza planszowego.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
 2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 3. Laureaci mogą zostać poproszeni o ponowne przesłanie zdjęcia pracy konkursowej, w przypadku jeśli zdjęcie to nie będzie spełniało wymogów redakcyjnych.

Organizator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO poprzez załączenie do regulaminu klauzuli informacyjnej – załącznik nr 3.

Regulamin konkursu wideo „Wywiad ze Świadkiem Historii

 1. Zasady ogólne:
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady oraz warunki uczestnictwa w konkursie wideo on-line ”Wywiad ze Świadkiem Historii” (dalej „Konkurs”).
 3. Organizatorem konkursu jest Wojewoda Podkarpacki ul Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (dalej „Organizator”).

Konkurs rozpoczyna się 01.10.2020 r. i będzie trwał do 16.11.2020 r.

 1. Fundatorem nagród jest Organizator.
 2. Konkurs jest organizowany w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022, Priorytet 2, Schemat 2C,
 3. Cele Konkursu

Celem Konkursu są w szczególności:

 1. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży;
 2. Ożywienie międzypokoleniowego dialogu i budowanie tożsamości narodowej;
 3. Zachęcanie do upamiętnienia historii swojej rodziny, środowiska lokalnego, regionu;
 4. Popularyzacja historii mówionej, będącej personalizacją przekazu pisanego;
 5. Podtrzymanie więzi z Polską wśród dzieci i młodzieży polskiej mniejszości narodowej zamieszkujących tereny obwodu lwowskiego na Ukrainie.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży (7-19 lat) zamieszkującej teren województwa podkarpackiego oraz dzieci i młodzieży (7-19 lat) polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej tereny obwodu lwowskiego na Ukrainie. Osoby niepełnoletnie i osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego rodzica, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie popisanego oświadczenia, a W przypadku osoby/osób niepełnoletnich i osoby/osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych złożenie oświadczenia podpisanego przez rodzica, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego – załącznik nr 2. Prace przesłane bez podpisanego oświadczenia nie będą brały udziału w Konkursie. Oryginał podpisanego oświadczenia należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Biuro Wojewody ul. Grunwaldzka 15,35-959 Rzeszów, z dopiskiem „Wywiad ze świadkiem historii”,
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacj ą Regulaminu konkursu.
 5. Uczestnik zgłasza udział w Konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online znajdującego się na stronie https://niepodlegla.rzeszow.uw.gov.pl/konkursv

Uczestnicy mogą przystąpić do konkursu indywidualnie lub zespołowo. Zespół nie może liczyć więcej niż 3 osoby.

 1. Uczestnik poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego do Konkursu potwierdza, że zgłoszona przez niego praca jest oryginalna, jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich, nie jest obciążona żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
 2. Przebieg konkursu

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nagranie filmu ze świadkiem historii i przesłanie go drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza Organizatorowi do 16.11.2020 r.

 • Uczestnik/Uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową, wcześnie niepublikowaną i nie zgłaszaną do innych konkursów.
 • Przesłane filmy, nie będą odsyłane i przechodzą na własność Organizatora.
 • Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do niego na rzecz Organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r, Nr 24, poz. 83).
 • Wymagania techniczne dotyczące zgłaszanych prac

Zadaniem uczestnika\uczestników jest nagranie filmu przedstawiającego wywiad z wybranym przez siebie świadkiem historii, osobą biorącą udział w ważnych dla naszego kraju wydarzeniach lub pamiętający takie wydarzenia, w szczególności związane z:

 • Latami II wojny światowej;
 • Działalnością konspiracyjną;
 • Działalnością opozycyjną związaną z przemianami demokratycznymi w Polsce.
 • Uczestnicy nie mogą zgłaszać filmu zawierającego treści sprzeczne z prawem, wykorzystującego zakazane treści, nawołującego do nietolerancji i obrażającego uczucia innych osób,
 • Przesłany film powinien trwać nie krócej niż 3 minuty i nie dłużej niż 5 minut.
 • Filmy muszą być wykonane w jakości HD +, format MPEG 4, MOV, MKV, WMV lub AVL
 • Filmy mogą być wykonane dowolną techniką z wykorzystanie obróbki elektronicznej: montażu, grafiki itd.
 • W nazwie pliku należy umieścić imię i nazwisko autora lub reprezentowaną placówkę,
 • Prace konkursowe mogą zawierać element graficzny nawiązuj ący do barw narodowych, flagi RP, godła RP lub logo Wieloletniego Programu Niepodległa na lata 2017-2022. Element może być wykomponowany w film lub stanowić oddzielna część umieszczoną na nagraniu.
 • Uczestnik/uczestnicy, a w przypadku niepełnoletniego lub ograniczonego w zdolnościach do czynności prawnych Uczestnika/Uczestników rodzie, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do korzystania z autorskich praw majątkowych do nadesłanego filmu, stanowiącego utwór w rozumieniu prawa autorskiego, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
 • Trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzenie do pamięci komputera oraz wszystkich typów nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
 • Rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
 • Publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 • Prawo do rozporządzania oraz prawo udostępniania do korzystania z utworu, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.

Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Zwycięzców Konkursu wybierze Komisja Konkursowa (dalej Komisja) powołana przez Organizatora Konkursu.
 2. Ocenie podlegać będą jedynie prace, które spełniły wymogi wymienione w Regulaminie i zostały dopuszczone do Konkursu. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
 4. W Konkursie zostaną przyznane nagrody za: I miejsce, II miejsce, III miejsce.
 5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mail lub telefonicznie w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu.
 6. Nagrody zostaną wręczone Laureatom Konkursu podczas spotkania, które odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Organizatora.
 7. W przypadku braku możliwości zorganizowania spotkania lub braku możliwości uczestnictwa Laureata w planowanym rozdaniu nagród, otrzymana nagroda zostanie wysłana bądź dostarczona na koszt Organizatora na adres wskazany przez Laureata.
 8. Organizator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO poprzez załączenie do regulaminu klauzuli informacyjnej – załącznik nr 3.

Regulamin konkursu plastycznego on-line pt. „Ludzie i wydarzenia kształtujące polskie pejzaże”

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu plastycznego on-line pt. „Ludzie i wydarzenia kształtujące polskie pejzaże” zwanego dalej „Konkursem” jest Wojewoda Podkarpacki ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (zwany dalej Organizatorem).
 2. Konkurs rozpoczyna się 01.10. 2020 r. i będzie trwał do 31.10.2020 r.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 4. Konkurs jest organizowany w ramach Wieloletniego Programu „Niepodległa” na lata 2017- 2022, Priorytet 2, Schemat 2C.

CELE KONKURSU

 1. Upowszechnienie wiedzy historycznej na temat postaci, których działania przyczyniły się do odzyskania przez Polskę suwerenności oraz wydarzeń, które ukształtowały polskie pejzaże – granice Polski, czyli m.in.: odzyskanie dostępu do morza, powstania i plebiscyt na Górnym Śląsku, plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu.
 2. Propagowanie wartości patriotycznych.
 3. Podtrzymanie więzi z Polską wśród dzieci i młodzieży polskiej mniejszości narodowej zamieszkujących tereny obwodu lwowskiego na Ukrainie.
 4. Rozbudzenie kreatywności i umożliwienie dzieciom i dorosłym zaprezentowania swojego talentu.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs skierowany jest do:
 2. dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat:
 3. uczniów szkół podstawowych;
 4. uczestniczących w zajęciach w domach kultury, świetlicach, klubach młodzieżowych i placówkach wsparcia dziennego;
 5. podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych;

zamieszkujących teren województwa podkarpackiego lub przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej teren obwodu lwowskiego (Ukraina);

 • mieszkańców domów pomocy społecznej, uczestników ośrodków wsparcia zamieszkujących teren województwa podkarpackiego.
 • Osoby niepełnoletnie i ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 • Uczestnik zgłasza udział w Konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online na stronie https://niepodlegla.rzeszow.uw.gov.pl/konkursv -załącznik nr 1.
 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie oświadczenia uczestnika/rodzica, opiekuna prawnego -załącznik nr 2. Prace przesłane bez podpisanego oświadczenia nie będą brały udziału w Konkursie. Oryginał podpisanego oświadczenia należy przesłać drogą tradycyjną na adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Biuro Wojewody ul. Grunwaldzka 15, 35- 959 Rzeszów z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

WYMOGI KONKURSOWE

Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie i indywidualnie, nigdzie wcześniej niepublikowane i nieprzedstawiane na innych konkursach.

 • Prace mogą być wykonane dowolną płaską techniką (malarstwo, grafika, rysunek).
 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zdjęcia pracy konkursowej i przesłanie drogą elektroniczną – za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online, Organizatorowi do 31.10.2020 r. ww. zdjęcia w formie cyfrowej, według następującej specyfikacji:
 • format: JPG;
 • kolory w standardzie: RGB;
 • rozdzielczość: minimum 300 dpi (dłuższy bok nie mniej niż 2560 pixeli)
 • Uczestnicy nie mogą złożyć pracy sprzecznej z prawem, wykorzystującej zakazane treści, nawołującej do nietolerancji i obrażającej uczucia innych osób.
 • Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę konkursową.
 • Prace konkursowe mogą zawierać element graficzny zawierać element graficzny nawiązujący do barw narodowych, flagi RP, godła RP lub logo Wieloletniego Programu Niepodległa na lata 2017-2022 (dostępne na stronie https://rzeszow.uw.gov.pl/niepodlegla/stulecie-odzvskania- niepodleglosci/. Element może być wkomponowany w pracę lub stanowić oddzielną część umieszczoną na pracy (np. wydruk naklejony na pracę, przekopiowany lub odrysowany element graficzny ze wskazanej strony).
 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Wojewody Podkarpackiego, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.
 • prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r, Nr 24, poz. 83) do organizacji wystaw stanowiących kontynuację konkursu, do druku w dowolnej liczbie publikacji
 • w dowolnym nakładzie, do publikacji w Internecie.

KOMISJA KONKURSOWA, NAGRODY

 1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa (zwana dalej Komisją).
 2. Komisja przy ocenie prac będzie brała w szczególności pod uwagę: zgodność z tematem Konkursu, oryginalność, staranność wykonania.
 3. W Konkursie zostaną przyznane nagrody za: I miejsce, II miejsce, III miejsce w kategoriach: dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe.
 4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu.
 5. Nagrody zostaną wręczone Laureatom Konkursu podczas spotkania, które odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Organizatora.
 6. W przypadku braku możliwości zorganizowania spotkania lub braku możliwości uczestnictwa Laureata w planowanym rozdaniu nagród, otrzymana nagroda zostanie wysłana bądź dostarczona na koszt Organizatora na adres wskazany przez Laureata.
 7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
 8. Prace zostaną zaprezentowane podczas wernisażu on-line oraz wydane w formie kalendarza planszowego.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Prace nie będą odsyłane i przechodzą na własność Organizatora.
 2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 3. Laureaci mogą zostać poproszeń! o ponowne przesłanie zdjęcia pracy konkursowej, w przypadku jeśli zdjęcie to nie będzie spełniało wymogów redakcyjnych.
 4. Organizator realizuję obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO poprzez załączenie do regulaminu klauzuli informacyjnej-załącznik nr 3.