ZARZĄDZENIE NR 13/2021
WÓJTA GMINY BOJANÓW
z dnia 27 stycznia 2021 r.

w  sprawie  ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu  czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojanów


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się harmonogram szczegółowych czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Harmonogram podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie na stronie internetowej  Urzędu Gminy Bojanów www.bojanow.pl., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojanów oraz na tablicy ogłoszeń  i stronach internetowych szkół podstawowych i przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Bojanów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do zarządzenia  Nr 13/2021
Wójta Gminy Bojanów
z dnia 27.01.2021 r.

Harmonogram  czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Bojanów w roku szkolnym 2021/2022

Lp.    Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin                                w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnymod 8 marca 2021 r.   do  9 kwietnia 2021 r.od 2 sierpnia 2021 r.   do 9 sierpnia 2021 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 16 kwietnia 2021 r.    do 23 kwietnia 2021 r.  do godz. 15.00od  10 sierpnia  2021 r.   do 16 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych26 kwietnia 2021 r do godz. 15.0017 sierpnia  2021 r. do godz. 15.00
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniado 30 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 4 maja 2021 r. do godz. 15.0023 sierpnia  2021 r. do godz. 15.00