ZARZĄDZENIE NR 12 /2021
WÓJTA GMINY BOJANÓW
z dnia 27 stycznia 2021 r.

w  sprawie  ustalenia harmonogramu  czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 prowadzonych przez Gminę Bojanów


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się harmonogram szczegółowych czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Harmonogram podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie na stronie internetowej  Urzędu Gminy Bojanów www.bojanow.pl., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojanów oraz na tablicy ogłoszeń  i stronach internetowych szkół podstawowych i przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Bojanów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do zarządzenia  Nr 12/2021
Wójta Gminy Bojanów
z dnia 27.01.2021 r.

Harmonogram  czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Bojanów w roku szkolnym 2021/2022

Lp.    Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin                                w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego                     w szkole podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnymod 1 marca 2021 r.   do  26 marca 2021 r.od 14 maja 2021 r.   do 21 maja 2021 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 29 marca 2021 r.    do 23 kwietnia 2021 r.od  24 maja  2021 r.   do 4 czerwca 2021 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych26 kwietnia 2021 r do godz. 15.007 czerwca  2021 r. do godz. 15.00
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniado 07 maja 2021 r. do godz. 15.00 do 18 czerwca 2021 r. do godz. 15.00
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 10 maja  2021 r. do godz. 15.0021 czerwca  2021 r. do godz. 15.00