Zarządzenie nr 67/2020
Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły łub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 pkt. 2, art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1148 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców z miejsca zamieszkania do najbliższego przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
§2.

 1. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje rodzicom:
  1) niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, którym odroczono obowiązek szkolny, objętych kształceniem specjalnym,
  2) uczniów niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 Prawa oświatowego (kształcenie specjalne) – do najbliższej szkoły podstawowej,
  3) uczniów z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej; do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
  4) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – do ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 25. rok życia;
  5) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna – do ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24. rok życia;
 2. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje za dni nauki szkolnej, z wyłączeniem przerw określonych w kalendarzu roku szkolnego.
  §3.
  Warunkiem zwrotu kosztów przejazdu jest złożenie w Urzędzie Gminy Bojanów wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, wraz z określonymi we wniosku załącznikami.
 3. Na podstawie wniosku, o którym mowa w § 3 zawierana jest umowa pomiędzy rodzicem/ rodzicami, opiekunem/ opiekunami, a Wójtem Gminy Bojanów.
 4. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawierana jest na czas trwania zajęć w danym roku szkolnym. W przypadku wniosków złożonych po pierwszym września danego roku umowa zawierana jest od dnia złożenia wniosku.
  §5.
 5. Zwrot kosztów dowozu następuje na podstawie rozliczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 6. Rozliczenie należy składać raz w miesiącu za miesiąc poprzedni.
 7. Podstawę obliczenia zwrotu kosztów przejazdu stanowi:
  1) dokument potwierdzający przejazd dziecka (i opiekuna) – bilety imienne, faktura – w przypadku korzystania z powszechnej komunikacji zbiorowej,
  2) w przypadku przejazdu samochodem osobowym wzór:
  d
  Koszt = (a — b) * c * (d/100)
  gdzie:
  a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem,
  b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a, c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu, (średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie)
  d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.
 8. Miesięczną wysokość zwrotu kosztów ustala się:
  1) w przypadku środków powszechnej komunikacji zbiorowej – na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1,
  2) w przypadku dowożenia własnym samochodem – mnożąc koszt przejazdu o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 przez liczbę potwierdzonych dni dowożenia ucznia,
  3) w przypadku powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu wylicza się tak samo jak w punkcie 2,
  4) Aby otrzymać zwrot kosztów przejazdów ucznia niepełnosprawnego, rodzic lub opiekun prawny, który podpisał umowę, o której mowa w ust. 1 § 4 niniejszego zarządzenia, składa w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zwrot kosztów dowozu, zaświadczenie o liczbie dni, w których dziecko uczestniczyło w zajęciach w szkole, przedszkolu, ośrodku, internacie.
  5) Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu następuje nie później niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zwrot kosztów od złożenia zaświadczenia na podany przez rodziców lub opiekunów prawnych w umowie numer rachunku bankowego.
  §6.
  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie.
  §7.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.