Statut Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie

STATUT

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BOJANOWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie zwany dalej „CUW” jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako jednostka budżetowa Gminy Bojanów utworzoną do prowadzenia wspólnej obsługi szkół, przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojanów oraz Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie.
 2. CUW działa w szczególności na podstawie:
 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446);
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.);
 5. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047);
 6. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 902);
 7. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn zm.);
 8. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);
 9. niniejszego Statutu;
 10. uchwały nr VII/55/99 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 sierpnia 1999 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej do obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Bojanów zmienionej niniejszą uchwałą;
 11. ustawy z dnia z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2012 poz. 406 ze zm.)
 12. innych aktów prawnych związanych z działalnością CUW.
 13. Bieżący nadzór nad działalnością CUW sprawuje Wójt Gminy Bojanów.

§ 2.

 1. Siedziba CUW mieści się w Bojanowie przy ul. Parkowej 5.
 2. Działalność CUW jest prowadzona na obszarze Gminy Bojanów.

§ 3.

 1. CUW używa pieczątki podłużnej o brzmieniu: „Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów”.
 2. Dopuszcza się zamieszczenie na pieczęci innych danych jednostki, jak: NIP, REGON, nr tel., e-mail.
 3. Dopuszcza się używanie skróconej nazwy CUW o następującej treści: „CUW w Bojanowie”.

Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działalności CUW

§ 4.

 1. Przedmiotem działania CUW jest prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej oraz prowadzenie całości zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojanów, tj.:
  1. Zespołu Szkół w Bojanowie ul. Parkowa 11, 37-433 Bojanów,
  2. Zespołu Szkół w Stanach ul. Szkolna 8, 37-433 Bojanów,
  3. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowie-Zapuście, Przyszów ul. Jana Pawła II 64, 37 – 433 Bojanów,
  4. Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu, Gwoździec 71, 37-433 Bojanów oraz
  5. Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie, ul. Tarnobrzeska 3, 37-433 Bojanów,
  6. Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie, ul. Strażacka 1, 37-433 Bojanów – zwanych dalej również „jednostkami obsługiwanymi”.

§ 5.

1. Do przedmiotu działalności CUW jako jednostki obsługującej w zakresie, o którym mowa w § 4 należy:

 • obsługa finansowa jednostek obsługiwanych oraz prowadzenie w całości zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, w szczególności:
  1. opracowywanie projektów uregulowań wewnętrznych jednostek obsługiwanych, dotyczących rachunkowości,
  2. prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz przedkładanie ich odpowiednim organom,
  4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych,
  5. rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych,
  6. obsługa księgowa funduszu świadczeń socjalnych, w tym funduszu mieszkaniowego tworzonego ze środków wydzielonych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych jednostek obsługiwanych,
  7. koordynacja i pomoc przy opracowywaniu projektów planów dochodów i wydatków budżetowych dla poszczególnych jednostek obsługiwanych oraz w opracowywaniu zmian do tych planów,
  8. gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji finansowo-księgowej w zakresie realizowanych zadań,
  9. prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
  10. prowadzenie obsługi kasowej jednostek obsługiwanych,
  11. sprawowanie bieżącej kontroli i analizowanie realizacji planów finansowych,
  12. prowadzenie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych, w szczególności:
   1. sporządzanie list płac oraz dokonywanie wypłat wynagrodzeń i innych należności,
   2. prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,
   3. prowadzenie analizy wypłat z osobowego funduszu płac,
   4. naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich i innych,
   5. sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pozostałej dokumentacji dla ZUS,
   6. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla celów emerytalnych dla obecnych i byłych pracowników jednostek obsługiwanych,
   7. rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli do sprawozdania o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli,
    zapewnienie realizacji zadań głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych,
  13. obsługa administracyjna i organizacyjna, w tym organizowanie obsługi prawnej jednostek obsługiwanych i doradztwa kadrowego oraz przygotowywanie umów, z wyjątkiem umów o pracę,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, na wniosek i w porozumieniu z kierownikami jednostek obsługiwanych oraz przedkładanie im do zatwierdzenia.

2. Do przedmiotu działalności CUW należy również wykonywania innych zadań organu prowadzącego jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Rady Gminy Bojanów i Wójta Gminy Bojanów, w tym w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i przekształceniem szkół przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bojanów,
 2. sporządzanie informacji o stanie realizacji przez Gminę Bojanów zadań oświatowych,
 3. sporządzania projektów planu sieci publicznych szkół i przedszkoli oraz granic obwodów szkół,
 4. obsługa spraw związanych z:
  1. naliczaniem kosztów wychowania przedszkolnego pokrywanych przez gminy w myśl art. 79a ustawy o systemie oświaty,
  2. naliczaniem kosztów dotacji pokrywanych przez gminy, o których mowa w art. 80 ust. 2a i 2d oraz art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty,
  3. dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,pomocą zdrowotną dla nauczycieli,
  4. egzaminem na stopień nauczyciela mianowanego,zapewnieniem dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli,
  5. kontrolą obowiązku nauki,dofinansowaniem dokształcania zawodowego nauczycieli,
  6. dofinansowaniem zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
  7. realizacją programów i projektów z zakresu oświaty,
 5. prowadzenie w imieniu organu prowadzącego bazy danych Systemu Informacji Oświatowej i przekazywanie danych do systemu centralnego,
 6. analizowanie pod kątem zgodności z przepisami projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli,przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Bojanów i zarządzeń Wójta Gminy Bojanów,
 7. z zakresu oświaty oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,
 8. prowadzenie spraw związanych z połączeniem instytucji kultury.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie CUW

 1. CUW realizuje powierzone mu zadania pod kierownictwem Kierownika CUW, który organizuje i kieruje pracą CUW oraz reprezentuje CUW na zewnątrz.
 2. Kierownik CUW jako kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Bojanów działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Bojanów.
 3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika CUW jest Wójt Gminy Bojanów, który nawiązuje i rozwiązuje z nim stosunek pracy.
 4. Kierownik CUW wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Księgowego i zatrudnionych pracowników CUW.
 5. Kierownik CUW wykonuje w stosunku do pracowników CUW czynności pracodawcy, w tym zatrudnia i zwalnia pracowników CUW.
 6. Strukturę organizacyjną CUW określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika CUW i zatwierdzony przez Wójta Gminy Bojanów.
 7. Prawa i obowiązki pracowników CUW regulują w szczególności przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa CUW

§ 7.

 1. CUW jest jednostką sektora finansów publicznych działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
 2. Podstawą gospodarki finansowej CUW jest roczny plan finansowy.
 3. Mienie, w jakie wyposażony jest CUW, stanowi mienie Gminy Boj anów, z tym że Kierownik CUW dokonuje jednoosobowo czynności prawnych w zakresie zarządu tym mieniem, z zachowaniem postanowień art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 8.

 1. W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.
 2. Zmiany niniejszego statutu następują w trybie przewidzianym dla jego nadania.