Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie

Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie

Adres:
ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów
(siedziba – budynek Urzędu Gminy Bojanów)
tel. (15) 8708 326 w. 27,34
e-mail: cuw@bojanow.pl 

Strona Główna Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie www.cuw-bojanow.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek 7.30 – 15.30
Wtorek 7.30 – 15.30
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 15.30


Zespół posiada w swojej wewnętrznej strukturze organizacyjnej następujące stanowiska:

1)    Kierownik– Barbara Lubas
2)    Główny Księgowy – Stanisława Stróż
3)    Starszy inspektor ds. księgowości budżetowej – Genowefa Lebioda

 

Strona Główna CUW Bojanów

CUW Bojanów

Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie

Strona Główna Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy :

Administratorem danych osobowych jest:

Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie

Ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

Inspektorem Danych osobowych jest:

Mateusz Siembab
tel. 733 337 421,

email: mateusz.siembab@hebenpolska.pl

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

 • wykonywania działalności w zakresie obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej oraz prowadzenie całości zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości podległych jednostek,
 • zatrudnienia – świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej ;
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ;
 • oraz aktów wykonawczych.

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Administratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.

Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak równieżprawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.